NEWS

ZARZĄDZENIE PREZESA ZARZĄDU BIPROMET S.A. NR 04/2020/DO Z DNIA 12.03.2020 R.

w sprawie: szczególnych działań związanych z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)

Mając na względzie obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, zarządzam do odwołania, co następuje:

 § 1

 1. Wstrzymuję w Spółce:
 • wszystkie zagraniczne delegacje służbowe,
 • wszystkie delegacje krajowe związane z udziałem w konferencjach i szkoleniach (poza wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa),
 • urlopy wypoczynkowe pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy.
 1. Zobowiązuję Kierownika Działu Personalnego do zaproponowania niezwłocznie wszystkim pracownikom Spółki powyżej 65 roku życia możliwości przebywania, w ramach czasu pracy, w domach.
 2. Zobowiązuję Kierownika Działu Personalnego do bieżącego monitorowania zaleceń, ogłoszeń i komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do zagrożenia zakażenia koronawirusem i bieżącego spójnego informowania o powyższym pracowników Spółki w sposób przyjęty w BIPROMET SA.
 3. W przypadku pojawienia się u któregokolwiek z pracowników Spółki jakichkolwiek symptomów zakażenia koronawirusem jest on zobowiązany zawiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną (https://gis.gov.pl/mapa/) lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego (https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali), gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 4. Kierownik Działu Personalnego zobowiązany jest monitorować zalecenia, ogłoszenia i komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym komunikaty co do rozprzestrzeniania się zagrożenia związanego z zakażeniem koronawirusem dokonując oceny jego wpływu na pracowników Spółki i przekazywać w tym zakresie Zarządowi cotygodniowe raporty poczynając od dnia 16 marca 2020r.

§ 2

 1. Do udzielania pracownikom odpowiedzi na indywidualne zapytania w sprawach pracowniczych związane z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, zobowiązuję
  Kierownika Działu Personalnego.

           Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: B.Heinzel@bipromet.com.pl

 1. Wszelkie pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracownicy Spółki mogą zadawać inspektorowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo i higienę pracy.

           Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej : I.Terka@bipromet.com.pl.

 § 3

Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszego zarządzenia możliwe są jedynie w sytuacjach wyjątkowych i wymagają zgody Prezesa Zarządu Spółki BIPROMET SA.

 § 4

Nadzór nad wykonywaniem niniejszego Zarządzenia sprawuje Prezes Zarządu.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.

 

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Kubiak

 ANEKS NR 1 z dnia 16.03.2020 r.

w sprawie: szczególnych działań związanych z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)

§ 1

Mając na względzie wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 poz. 322)

 

1)      Zmieniam zarządzenie Nr 04/2020/DO z dnia 12 marca 2020r. w sprawie szczególnych działań związanych z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zwane dalej „Zarządzeniem”,

w ten sposób, że:

1) § 1 ust. 2 Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Zobowiązuję Kierownika Działu Personalnego do:

a) zaproponowania niezwłocznie wszystkim pracownikom Spółki powyżej 65 roku życia możliwości      przebywania, w ramach czasu pracy, w domach;

b) kierowania wszystkich pracowników powracających po dniu 14 marca 2020r. do pracy z urlopu wypoczynkowego odbytego w kraju, w którym rozprzestrzenia się zakażenie wirusem SARS-CoV-2, na 2-tygodniową kwarantannę.”

2)      Dopisuje się § 5 Zarządzenia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 5.Zobowiązuję spółki zewnętrzne wynajmujące powierzchnię na terenie siedziby spółki tj. Katowice ul. Graniczna 29, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności i działań w celu zapewnienia bezwzględnego stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 poz. 322), a w szczególności zakazów i ograniczeń w prowadzeniu działalności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a.”

 3)      Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

 § 2

Aneks wchodzi w życie z chwilą podpisania.

  

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Kubiak

 

Załącznik nr 1

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

 § 1. W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 § 5. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:

a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki.

 

 

 

Nazwa

Zarządzenie Prezesa Zarządu Bipromet S.A. w sprawie szczególnych działań związanych z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)

Data publikacji

16/03/2020

× Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Oświadczeniu o prywatności.